ODDZIAŁY KLASOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

Oddział Wybrane zajęcia edukacyjne, które będą punktowane przy rekrutacji Przedmioty rozszerzone
Klasa A Profil
Dwujęzyczny*
język angielski
 
język polski,
matematyka,
język angielski
oraz najkorzystniej dla kandydata punktowany jeden spośród:
muzyka, WOS, biologia, historia      

 

A1 

 język polski,
historia
oraz do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub geografia
(język angielski na poziomie dwujęzycznym)

A2

matematyka,
informatyka
oraz do wyboru fizyka lub chemia
(język angielski na poziomie dwujęzycznym)

Klasa B Profil Ogólny język polski,
matematyka,
oraz najkorzystniej dla kandydata punktowane dwa spośród:
historia, WOS, plastyka, technika, muzyka
B1  

biologia,
chemia
oraz do wyboru: język angielski lub fizyka

B2

geografia,
wiedza o społeczeństwie
oraz do wyboru: język angielski lub matematyka

Klasa C JEDYNY ODDZIAŁ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM    Cyberbezpieczeństwo „Cyber Mil z Klasą”
pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej
Profil oczekuje na zatwierdzenie MON.
język polski,
matematyka,
język angielski
oraz najkorzystniej dla kandydata punktowany jeden spośród:
fizyka, informatyka, WOS
matematyka  
fizyka
informatyka

Warunkiem powstania jakiejkolwiek grupy jest jej liczebność.

* Każdy kandydat do klasy dwujęzycznej  musi znać podstawy języka angielskiego, pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku oraz zaliczyć sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych. Przedmioty prowadzone dwujęzycznie zostaną wybrane spośród: geografii, WOS-u, historii, chemii.

W każdej klasie można dokonać wyboru  nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język niemiecki, język francuski, lub język rosyjski. Warunkiem powstania grupy jest jej liczebność.

KOMUNIKAT REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Test Kompetencji Językowych i Test Języka Angielskiego odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz. 12.00.  Do szkół dwujęzycznych obowiązuje wspólny egzamin uznawany przez wszystkie komisje rekrutacyjne. Wyniki Testu Kompetencji Językowych zostaną ogłoszone 10 czerwca  2020 r.

Do sprawdzianu przystępują ci spośród kandydatów do Liceum, którzy wypełnili zgłoszenie o przystąpieniu do Testu Kompetencji Językowych i Testu z Języka Angielskiego (Załącznik nr 1) oraz złożyli wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (załącznik nr 2) w terminie od 11 do 20 maja 20120 r. do godz. 15. Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji itp. Przynoszą ze sobą na test kopię opinii z PPP (poświadczoną w poradni lub w szkole podstawowej).

Dokumenty: